Internships/volunteer

Floron Stageplekken

Floron Stageplekken

FLORON onderzoekt en beschermt de wilde flora van Nederland. In het hele land zijn vrijwilligersgroepen actief om planten in kaart te brengen door middel van het inventariseren van kilometerhokken en het speuren naar zeldzame plantensoorten. FLORON biedt jaarlijks enkele stageplekken aan bachelor- en masterstudenten.

DOE JOUW STAGE BIJ FLORON EN VERBETER JE BOTANISCHE SKILLS

FLORON onderzoekt en beschermt de wilde flora van Nederland. In het hele land zijn vrijwilligersgroepen actief om planten in kaart te brengen door middel van het inventariseren van kilometerhokken en het speuren naar zeldzame plantensoorten. Op het landelijk bureau in Nijmegen werken tien medewerkers. FLORON biedt jaarlijks enkele stageplekken aan bachelor- en masterstudenten. Bij de onderwerpen van de stages ligt de nadruk op het analyseren van verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna en ecologisch onderzoek aan soorten. Op dit moment hebben wij de onderstaande stage-onderwerpen, maar je mag ook zelf met een voorstel komen. 

Tijdens de stage verbeter je je kennis over plantensoorten, data skills en GIS. Naast je stage-opdracht heb je de mogelijkheid mee te draaien in vrijwilligersprojecten en deel te nemen aan bijeenkomsten voor plantenkenners en natuurbeschermers.

JAARROND BLOEMEN TELLEN IN ZUTPHEN/WARNSVELD

In november 2020 zijn we begonnen met een onderzoek om het effect van kou op bloeiende planten te meten in 24 bermen van 250 meter in de regio Zutphen. Dit onderzoek willen we voortzetten zodat er een volledig jaar geteld is. In de zomermaanden is de onderzoeksvraag hoe snel bloemen zich herstellen na een maaibeurt. 

We zoeken: een eerstejaars of tweedejaars MBO-student met wat kennis van wilde bloemen. De stageperioden zijn (1) februari-april (2) mei-juli (3) augustus-oktober en/of (4) november-januari. Gezien de coronamaatregelen zoeken we studenten uit de regio Zutphen die het onderzoek vanuit huis zelfstandig kunnen uitvoeren. Begeleiding: Laurens Sparrius.

BIG DATA MET PLANTEN

In de Nationale Databank Flora en Fauna zitten meer dan 100 miljoen waarnemingen van planten en dieren. Een kwart daarvan zijn planten. Voorbeelden van bewerkingen van zulke grote datasets vind je onder andere in de NDFF Verspreidingsatlas. Maar er zijn meer toepassingen mogelijk met die gegevens, zowel voor natuurbeleid en onderzoek als in de terugkoppeling naar de waarnemers die al deze gegevens bijeenbrengen. Aan de hand van een case study maak je kaarten of statistische bewerkingen met natuurwaarnemingen uit de NDFF.

We zoeken: een Master-student met een goede kennis van statistiek en interesse in de Nederlandse flora. Begeleider: Laurens Sparrius.

HOE LANG KUNNEN INGEZAAIDE PLANTEN OVERLEVEN?

Op steeds meer plekken in Nederland worden bloemen ingezaaid, deels inheemse planten, soms exoten en gekweekte vormen, zoals korenbloemen met gevulde of witte bloemen. Maar hoe lang handhaven deze ingezaaide planten zich, en hoe duurzaam en effectief is inzaai ten opzichte van regulier maaibeheer? Met veldonderzoek probeer je op deze vragen een antwoord te geven. Een mogelijk onderzoeksgebied is een terrein van waterleidingmaatschappij Vitens, waar lang geleden planten zijn ingezaaid.

We zoeken: een student (Bachelor of Master). Periode: mei-september. Duur: 3 tot 6 maanden. Begeleider: Laurens Sparrius.

LITERATUURSTUDIE BEHEER WATERPLANTEN

Om oppervlaktewater schoon en helder te krijgen, zijn verschillende vormen van beheer mogelijk, afhankelijk van de uitgangssituatie. In een literatuurstudie / scriptie zoek je uit wat er gepubliceerd is over de effectiviteit van verschillende beheersmaatregelen van waterplanten.

We zoeken: een student (Bachelor of Master). Periode: mei-september. Duur: 3 tot 6 maanden. Begeleider: Michiel Verhofstad.

STANDPLAATSFACTOREN VAN KRUIPEND MOERASSCHERM
Kruipend moerasscherm (Apium repens) is een van de drie soorten vaatplanten die in het kader van de Habitatrichtlijn speciale Europese bescherming genieten. FLORON werkt voortdurend aan projecten om Kruipend moerasscherm duurzaam te beschermen. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om van de Nederlandse groeiplaatsen (in Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland, Drenthe en Overijssel) veldonderzoek te doen naar populatieomvang, vitaliteit, omringende vegetatie, bodem en beheer. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd met verschillende technieken.
 
We zoeken: een student (Bachelor of Master). Periode: mei-september. Duur: 3 tot 6 maanden. In verband met de te verwachten reistijd is het hebben van een rijbewijs en het kunnen beschikken over een auto een sterke aanbeveling. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar. Begeleider: Jeroen van Zuidam.
VOORTPLANTINGSMECHANISMEN VAN DE DRIJVENDE WATERWEEGBREE

Het opzetten en uitvoeren van experimenten aan de voortplantingsmechanismen van de Drijvende waterweegbree. Onder welke condities kiemen de zaden wel of niet? Wat zijn de kiemingspercentages? Onder welke condities kunnen bladrozetten zich vestigen? Is er op de verschillende groeiplaatsen een zaadbank aanwezig?

We zoeken: een student (Master Biologie). Informatie: info@floron.nl.

AANPASSING VAN KORSTMOSSEN AAN STRESSFACTOREN

Luchtvervuiling, bomenkap, klimaatverandering zorgt voor een verschuiving in de soortensamenstelling van korstmossen op bomen in Nederland, maar ook in morfologie. In deze stage ga je op zoek naar aanpassingen van Eikenmos (Evernia prunastri) op stressfactoren. Daarbij vergelijk je groeiplaatsen op jonge en oude bomen in de stad, platteland in zowel schone als vervuilde gebieden. Je doet veldwerk in Noord-Nederland en de Randstad en eventueel in meer ongerepte gebieden in het buitenland als je dat wilt.

We zoeken: een student (Master Biologie). Informatie: Laurens Sparrius sparrius@floron.nl.

SOORTEN BESCHERMEN

FLORON werkt samen met terreinbeheerders en vrijwilligers aan het opstellen en uitvoeren van regionale beschermingsplannen die gericht zijn op behoud en herstel van plantensoorten die in Nederland sterk achteruitgaan en op de rode lijst van bedreigde planten staan. Op het moment werken we o.a. aan Kleine schorseneer en Grote bremraap.

WATERPLANTEN OPKWEEK (DOORLOPEND)

FLORON heeft een doorlopend project omtrent het opkweken van verschillende (zeldzame) waterplanten. Het doel van deze kweek is het beschikbaar hebben van vers materiaal voor cursussen en (kleine) experimenten zonder dat er materiaal uit het veld verzameld moet worden. Als deze kweek succesvol blijkt te zijn zullen er stappen ondernomen worden om de opgekweekte planten uit te zetten in de natuur.

We zoeken: een student (MBO/HBO) voor het onderhouden en uitbreiden van de opstelling, een student (HBO/WO) voor het ontwikkelen van een geschikte methode om de opgekweekte soorten te herintroduceren in de natuur. Tegelijkertijd is er ruimte voor een of enkele experimenten aan de opgekweekte soorten. Begeleider: Maik Janssen (janssen@floron.nl).

MEER INFORMATIE

FLORON is een kleine organisatie en kan maar aan 1 à 2 stagiairs tegelijk begeleiding bieden. We ontvangen veel stageverzoeken en selecteren studenten met een aantoonbare interesse in toegepast onderzoek aan wilde planten en ecologie.

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij FLORON of vragen hebt over één van de onderwerpen stuur dan een mailtje en je cv naar Laurens Sparrius (sparrius@floron.nl).